جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات کامپیوتری مورد نیاز شرکت توسعه پلیمر پادجم

مناقصه

97-12

سازمان مرکزی / سازمان مرکزی

تک مرحله ای

عمومی

عمومی

شرکت توسعه پلیمر پاد جم در نظر دارد تامین و خرید قطعات کامپیوتری مورد نیاز خود را با توجه به ویژگی ها و نیازهای مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای بالا به فروشندگان با صلاحیت در حوزه مربوطه واگذار نماید.

0 ریال

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۸

۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۸

ریال

عادی

خانم حشمتی

شرکت توسعه پلیمر پاد جم در نظر دارد  تامین و خرید قطعات کامپیوتری مورد نیاز خود را با توجه به ویژگی ها و نیازهای مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای بالا به فروشندگان با صلاحیت در حوزه مربوطه واگذار نماید.

لذا در صورت تمایل به همکاری، متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه  خرید قطعات کامپیوتری،  به  آدرس اینترنتی  www.pjpc.ir  شرکت پلیمر پادجم مراجعه و پس از مطالعه و تکمیل، اسناد مناقصه را بصورت  پاکات دربسته تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1397/09/12 به واحد کمیسیون معاملات شرکت تحویل دهند.

آدرس : تهران، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27، شرکت پتروشیمی جم، طبقه دوم، شرکت توسعه پلیمر پادجم

شماره تماس : 021-88654545 ( داخلی 299 )

نام مسئول : خانم حشمتی