جزییات مناقصه و مزایده

فروش آهن آلات ضایعاتی

مزایده

97-14

توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات

شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را به میزان تقریبی 10 تن از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند.

0 ریال

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰

ریال

عادی

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۳۰

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
توانیر خیابان نظامی گنجوی شماره 27 طبقه دوم

خانم حشمتی - داخلی 299

88654545

شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی خود را به میزان تقریبی 10 تن از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان محترم می توانند از روز چهارشنبه 1397/11/17 جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس بند 1 و یا آدرس اینترنتی www.pjpc.ir شرکت توسعه پلیمر پادجم مراجعه و پس از بازدید محل استقرار اقلام فوق الذکر واقع در منطقه عسلویه، در صورت تمایل اسناد مزایده را تکمیل و بصورت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1392/11/27 به کمیسیون معاملات به آدرس مندرج در بند 1 (دفتر تهران) تحویل نمایند.

شرکت توسعه پلیمر پادجم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کلیه هزینه ها از جمله بارگیری، گمرک، محیط زیست و غیره بر عهده مزایده گر می باشد.

1- آدرس دفتر مرکزی: تهران، توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 طبقه دوم، کمیسیون معاملات

2- آدرس سایت جهت بازدید: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، فاز 2 پتروشیمی، سایت پروژه شرکت توسعه پلیمر پادجم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.