شماره: 1008
1398/03/18
تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع ABS & RUBBER
تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع ABS & RUBBER

تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع ABS&RUBBER

مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی (بصورت دو مرحله ای) موضوع :تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری و سر درب ورودی مجتمع RUBBER&ABS واقع در فاز 2 عسلویه شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات تامین کالا، ساخت و اجرای کلیه عملیات مربوط به احداث ساختمان اداری،سردر ورودی مجتمع ABS&RUBBER واقع در استان بوشهر شهرستان عسلویه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی(بصورت دو مرحله ای) ، به پیمانکار صلاحیت دار (حداقل رتبه بخش تاسیسات3 و بخشابنیه 2) در حوزه مربوطه با شرایط مندرج در شرح کار واگذار نماید؛ لذا در صورت تمایل، متقاضیان محترم میتوانند از روز شنبه مورخ 04/03/1398 جهت دریافت اسناد مرحله اول (ارزیابی کیفی مناقصه گران) به آدرس درج شده در بند 1 مراجعه و پس از تکمیل،آن را بصورت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 18/03/1398 به واحد کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©