شماره: 1080
1398/11/29
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER
خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER

خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتش نشانی پروژه ABS & RUBBER

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر ساختمان آتشنشانی پروژه ABS &RUBBER متناسب با ویژگی ها و شرایط مندرج در شرح کار، واقع در استان بوشهر شهرستان عسلویه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار در حوزه مربوطه واگذار نماید؛ لذا از کلیه تامین کنندگان صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه که دارای مجوزات لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشند دعوت می گردد در صورت تمایل از روز سه شنبه مورخ 1398/11/01  جهت دریافت اسناد و مدارک به آدرس ذکر شده مراجعه نمایند.

شایان ذکر است شرکت کنندگان می بایست تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/11/12 اسناد و مدارک را تکمیل، امضا، ممهور و بصورت پاکات درب بسته به کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©