شماره: 1219
1402/05/16
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی)
جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد تامین تجهیزات آزمایشگاه صنعتی خود (پروژه ABS & RUBBER) واقع در شهرستان عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) را از طریق فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان/سازندگان تجهیزات ثابت آزمایشگاه (سکو بندی) جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به انجام رساند. لذا متقاضیان محترم می­توانند جهت دریافت دستورالعمل و اسناد مربوطه از تاریخ 1402/05/16 لغایت 1402/05/26 به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی WWW.PJPC.IR مراجعه و نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل مدارک، ظرف مهلت مذکور اقدام نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©