شماره: 1097
1401/10/20
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن
برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن

برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهن


شرکت توسعه پلیمر یاد جم سهامی خاص در نظر دارد ضایعات آهن خود را به میزان تقریبی ۲۰۰ تن از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند لذا متقاضیان محترم که دارای مجوزات لازم از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس میباشند، میتوانند از زمان درج این آگهی به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.pjpc.ir شرکت توسعه پلیمرپادجم مراجعه و پس از بازدید محل استقرار اقلام فوق الذکر واقع در منطقه عسلویه، در صورت تمایل اسناد مزایده را تکمیل و بصورت درب بسته به دفتر حراست به آدرس مندرج در بند ۱ (دفتر تهران) تحویل نمایند.

توضیحات:

- شرکت توسعه پلیمر پاد جم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- مزایده گزار در افزایش و یا کاهش ۲۵ درصد حجم موضوع مزایده مختار است و مزایده گران هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود ساقط نمودند.

- کلیه هزینه ها از جمله بارگیری، اخذ مجوز از گمرک و غیره بر عهده مزایده گر برنده میباشد.

 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل 2/000/000/000  ریال و مزایده گران موظف به ارائه تضمین بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب تعرفه شده در اسناد مزایده می باشند.

۱ - آدرس دفتر مرکزی: تهران، تقاطع خیابان بهشتی و ولیعصر، خیابان عبادی، پلاک ۷ ،تلفن تماس ۵۴۸۷۸۰۰۰ ۰۲۱

۲آدرس سایت جهت بازدید: شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ پتروشیمی، سایت پروژه شرکت توسعه پلیمرپادجم

حق انتشار محفوظ است ©