پرسشنامه تریاژ سریع کووید - 19

*
*
*
*
*
این بخش بعنوان اظهار نامه کارمند بوده و توسط وی امضا می گردد.
**
*
*