محمد هاشم نجفی اردکانی

سرپرست و نایب رئیس هیئت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

محمد صفری

رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم

علی ثابتی

عضو هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم

ایمان اسدی

عضو هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم

احمد پنجه پور

عضو هیئت مدیره

شرکت توسعه پلیمر پادجم