/ درباره ما / مدیران شرکت

محمدکاظم رجبعلی پورچرمی

محمدکاظم رجبعلی پورچرمی

  • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
  • مدیرعامل
نعیم اسفندیاری

نعیم اسفندیاری

  • مشاور مدیرعامل و مدیر راه اندازی طرح ها
رسانه جدید

حسین عرفانی

  • مدیر امور مالی
هاشمی

سیدمحمدمهدی هاشمی

  • مدیریت بازرگانی
رسانه جدید

مهرداد قانع

  • مدیرسایت
معاونت طرح

مهران حاج خلیل خانی

  • سرپرست معاونت طرح ها
رسانه جدید

علیرضا کتامی پور

  • ریاست بازرسی فنی
حسن قناعتی

حسن قناعتی

  • سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
حمید کبودجای

حمید کبودجای

  • سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات