شرکت توسعه پلیمر پادجم / مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
05-ک/م-1402 ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ مناقصه
01-ک/م-1402 مناقصه
02-ک/م-1402 ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
01-ک/م-1402 ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ مناقصه
  ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
01-ک/م-1401 ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مزایده
2 MRQ-1910-1001- ۲۰ دی ۱۴۰۱ درخواست ارسال پیشنهاد فنی
02- ک/م – 1401 ۲۰ دی ۱۴۰۱ مزایده
01-ک/م-1401 ۲۰ دی ۱۴۰۱ مزایده
1401-807 فراخوان
1930-0007-1MRQ درخواست ارسال پیشنهاد فنی
4071 ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
3995 ۹ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
3890 ۶ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
مصوبه 746-ک-1401 ۱۲ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
شماره 745-ک-1401 مناقصه
  مناقصه
شماره ۳۷_ک/ م_۱۴۰۰ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ مزایده
1400-36 ۵ آبان ۱۴۰۰ مزایده
  ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
  ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
  ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ فراخوان
  ۳ تیر ۱۴۰۰ فراخوان
  ۱ مهر ۱۳۹۹ فراخوان
99-26 ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99-24 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99-23 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98-20 ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98-22 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98-21 مناقصه
98-17 ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97-14 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مزایده