/ مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
1400-36 ۵ آبان ۱۴۰۰ مزایده
  ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
  ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ مناقصه
  ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۰ فراخوان
  ۳ تیر ۱۴۰۰ فراخوان
  ۱ مهر ۱۳۹۹ فراخوان
99-26 ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99-24 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99-23 ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98-20 ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98-22 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98-21 مناقصه
98-17 ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97-14 ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مزایده