بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی

بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل به همراه مدیران و روسای امور شرکت توسعه پلیمر پادجم، ضمن بررسی وضعیت عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه پیمانکار، از فعالیت بتن ریزی فونداسیون انبار مسقف، محدوده پست برق و عملیات اجرای فونداسیون ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوط به پروژه آفسایت، بازدید و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.
دوشنبه، 29 خرداد 1402

بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل به همراه مدیران و روسای امور شرکت توسعه پلیمر پادجم، ضمن بررسی وضعیت عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه پیمانکار، از فعالیت بتن ریزی فونداسیون انبار مسقف، محدوده پست برق و عملیات اجرای فونداسیون ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوط به پروژه آفسایت، بازدید و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.

تصاویر
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی
  • بازدید مدیرعامل از پروژه تاسیسات آفسایت و یوتیلیتی