Firouzfalah

آگهی مناقصه اقلام DUCT PIPING به شماره J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص)

مهلت دریافت

1402/06/27
J-80-PI-MRQ-1324-0002-1
شرکت توسعه پلیمر پادجم در نظر دارد، تامین اقلام DUCT PIPING مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از میان شرکت های واجد صلاحیت مندرج در فهرست بلند وزارت نفت (MOP) منطبق با اسناد مناقصه، به انجام رساند