نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم

نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم، مدیرعامل و مدیران اجرایی این شرکت در جمعی صمیمی میزبان شایسته مدیرعامل اسبق خود، مهندس جعفری فر با سابقه درخشان و ...
یکشنبه، 16 بهمن 1401

نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم، مدیرعامل و مدیران اجرایی این شرکت در جمعی صمیمی میزبان شایسته مدیرعامل اسبق خود، مهندس جعفری فر با سابقه درخشان و ارزشمند در شرکت توسعه پلیمرپادجم بودند.

در ادامه این دیدار دکتر نجفی و مدیران اجرایی این شرکت باحضور مهندس جعفری فر رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم از بخش های مختلف پروژه abs/rubber بازدید بعمل آوردند.

تصاویر
  • نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم
  • نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم
  • نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم
  • نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم
  • نشست صمیمانه و بازدید مدیرعامل با رئیس خدمات فنی پتروشیمی جم