ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت

ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با درایت تیم مدیریتی جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم شیرآلات بسیار حساس و مورد نیاز کارخانه abs/rubber شامل شیرآلات باقیمانده سازنده که توسط پیمانکار پیشین پروژه تأمین می گردید پس از توقف 3ساله وارد مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم شد.
یکشنبه، 28 خرداد 1402

ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با درایت تیم مدیریتی جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم شیرآلات بسیار حساس و مورد نیاز کارخانه abs/rubber شامل شیرآلات باقیمانده سازنده که توسط پیمانکار پیشین پروژه تأمین می گردید پس از توقف 3ساله وارد مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم شد.

تصاویر
  • ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت
  • ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت
  • ورود شیرآلات شرکت BAF بعد از وقفه ۳ ساله به سایت