پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم

پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم

برنامه پاکسازی سواحل پارک ملی دریایی نایبند توسط شرکت توسعه پلیمرپادجم در قالب پویش سواحل پاک و ...
پنجشنبه، 27 بهمن 1401

پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم

برنامه پاکسازی سواحل پارک ملی دریایی نایبند توسط شرکت توسعه پلیمرپادجم در قالب پویش سواحل پاک و در راستای مسئولیت های اجتماعی و صیانت از محیط زیست منطقه اجرایی شد.

تصاویر
  • پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • پاکسازی سواحل نایبند توسط شرکت توسعه پلیمر پادجم