گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

گزارش تصویری/حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست
چهارشنبه، 29 شهریور 1402

گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

گزارش تصویری از حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست

۲۶ لغایت ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  • گزارش تصویری حضور شرکت توسعه پلیمر پادجم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست