گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم

گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم

گفتگوی مدیرعامل محترم شرکت توسعه پلیمر پادجم با رسانه صنعت نفت و پتروشیمی
دوشنبه، 19 تیر 1402

گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم

گفتگوی دکتر محمدهاشم نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم باانرژی پرس، رسانه صنعت نفت و پتروشیمی

https://energypress.ir/?p=775

 

روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • گفتگوی رسانه صنعت نفت و پتروشیمی با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم